Beeldbank Driemond / Weesperkarspel

Historische Kring Driemond

Category Albums Files
Collectie Jaap de Wildt (Weesperkarspel)Onderstaande albums vormen tezamen de gedigitaliseerde dia-collectie "Jaap de Wildt".
Jaap de Wildt was een amateur-historicus die opgroeide in Weesperkarspel en tijdens zijn leven een omvangrijke verzameling dia's van Weesperkarspel opbouwde die hij regelmatig gebruikte bij het geven van lezingen. Deze dia-collectie geeft vooral een mooi tijdsbeeld van dat deel van Weesperkarspel dat werd bedolven onder de 4,3 miljoen kubieke meter zand van de Amsterdamse stadsuitbreiding.
De Historische Kring Driemond nodigt een ieder uit die iets interessants over een bepaalde afbeelding te vertellen heeft dit als commentaar per e-mail te zenden aan: beeldbank@historischekringdriemond.nl.
Vergeet daarbij niet de bestandsnaam die onder de afbeelding staat te vermelden.
15 1,480
De Gemeente Weesperkarspel


GWE003.jpg

Deze gemeente, die indertijd in oppervlakte een van de grootste van Nederland was, lag met een grote boog om de vestingstad Weesp heen en grensde verder aan de gemeenten Diemen, Muiden, Naarden, Hilversum, Ankeveen, ’s-Graveland, Nigtevecht, Abcoude en Ouder-Amstel. In de gemeente lagen de rivieren de Vecht, het Gein, de Gaasp, het Smal-Weesp maar ook de ’s Gravelandse Vaart. De weinige inwoners (in 1846 ca. 1500) woonden verspreid in de gemeente. Naast het gehucht de Bijlmer en de buurtschappen Gaasperdam, De Horn en Uitermeer, was Geinbrug, het latere Driemond, het enige dorp. Omdat Weesperkarspel geen bebouwde kom had koos men Weesp als de locatie voor het gemeentehuis.

20 files, last one added on Oct 22, 2020
Album viewed 1492 times

De Korte Stammerdijk


KS006.jpg

Door de Stadsbesturen van Amsterdam en Weesp werd op 16 oktober 1637 toestemming verleend tot het kanaliseren van de waterwegen "de Gaasp" en het "Smal Weesp" als verbinding naar naar de rivier de Vecht. Een jaar later werd de Weespertrekvaart gegraven, die de verbinding vormde tussen het toenmalige Bijlmermeer met de Amstel en de Vecht. Zo ontstond de zgn. "Keulse Vaart", die gevormd werd door de Amstel, de Gaasp, het Smal Weesp en de Vecht als verbinding naar de Rijn. Tussen Amsterdam en Weesp liep langs de zuidzijde van de Gaasp en Smal Weesp de trekweg, later bekend onder de naam "het Sant-pad". Langs de noordzijde van Weesp naar Diemen liep de Stammerdijk. Deze werd in 1882 met de komst van het Merwedekanaal (het latere Amsterdam-Rijnkanaal) doorsneden. Het gedeelte aan de kant van Weesp naar Merwedekanaal werd Korte Stammerdijk. Van het Merwedekanaal (Geinbrug) tot Diemen werd het de Lange Stammerdijk.
Na het opheffen van de gemeente Weesperkarspel werd het gebied rond de Korte Stammerdijk bij Weesp gevoegd.

42 files, last one added on Aug 31, 2015
Album viewed 1024 times

Geinbrug (Driemond)


GB009.jpg

Het gehucht Geinbrug, het latere Driemond, ontstond door de gunstige ligging op het kruispunt van de Gaasp, het Gein en het Smal Weesp. Oorspronkelijk bestond het uit slechts uit een paar huisjes aan het Zandpad samen met een aantal onderneminkjes zoals een smederij annex café aan de ingang van het Gein, een bakkerij, een kruidenierszaak en een timmer- en metselbedrijf. Dat waren de meest nodige zaken voor de agrarische omgeving. Door toename van het aantal woningen kreeg het de status van dorp en ontstond de behoefte aan een meer officiële naam en werd in April 1961 per raadsbesluit gekozen voor de naam Driemond.

192 files, last one added on Oct 22, 2020
Album viewed 1740 times

Het Zandpad


ZA060.jpg

Het Weesper Zandpad is aangelegd als de verkeersweg tussen Amsterdam en Weesp, een gemeenschappelijke onderneming van de regeringen der beide steden, waartoe de Staten van Holland op 15 oktober 1637 octrooi verleenden. Het Zandpad in Driemond is nog het enige stukje dat die naam draagt. Zie voor meer details de eerste dia van dit album.

119 files, last one added on Sep 02, 2015
Album viewed 1329 times

Het Gein -noordzijde


GN999.png

Het Gein is de naam van het veenriviertje dat loopt tussen de Angstel in Abcoude en Het Smal Weesp en de Gaasp in Driemond. Als de scheiding tussen Holland en Het Sticht (Utrecht) is het lange tijd opgedeeld geweest tussen beide provincies. Daarnaast is het een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Na het voltooien van Amsterdam Zuidoost werd het van oorsprong Weesperkarspelse deel van het Gein, dat ongeveer lag tussen Geinbrug/Driemond en de Velterslaan, door Amsterdam overgedragen aan Abcoude/Utrecht om daarmee te tonen dat Amsterdam werkelijk geen enkele ambitie had om dit deel van haar grondgebied te bestemmen voor stadsuitbreiding.

92 files, last one added on Dec 29, 2015
Album viewed 995 times

Het Gein -zuidzijde


GZ055.jpg

92 files, last one added on Jan 07, 2016
Album viewed 825 times

Abcoude


AB014.jpg

De gemeente Weesperkarspel grensde aan de zuidkant niet alleen aan een andere gemeente (Abcoude) maar daarnaast ook aan een andere provincie: Utrecht. Het noordelijke deel van het Gein, ongeveer vanaf de Velterslaan tot Geinbrug/Driemond behoorde tot het grondgebied van Weesperkarspel. Later is dit deel van het Gein door de gemeente Amsterdam overgedragen aan de gemeente Abcoude om daarmee te laten zien dat Amsterdam werkelijk geen enkele ambitie had om ook dit deel van het voormalige Weesperkarspel te bestemmen voor stadsuitbreiding.

25 files, last one added on Oct 29, 2015
Album viewed 567 times

De Abcouderstraatweg


AS002.jpg

Deze oude landweg tussen Amsterdam en Utrecht, die via Duivendrecht en Abcoude liep, is in het tweede decennium van de negentiende eeuw bestraat. De weg vormde een onderdeel van een in 1812 geprojecteerde verbinding tussen Amsterdam en Parijs. Door afsnijdingen van de Angstel ontstonden de "de Kleine of Korte Coupure" en "de Grote of Lange Coupure".

191 files, last one added on Dec 22, 2015
Album viewed 1304 times

De Zwetskade


ZW029.jpg

De - thans niet meer bestaande - Zwetskade was gelegen aan de Abcouderstraatweg tussen de Holendrechter- en Bullewijkerpolder en de polder De Nieuwe Bullewijk. De Zwetskade heeft zijn naam enerzijds te danken aan de kaai die hoger ligt dan bovengenoemde polders toen die nog niet verveend waren en anderzijds naar het voormalige vaarwater, genaamd het Zwet of de Zuwe, dat de polder afscheid van de Abcouderstraatweg en van den West Bijlmer-en de Klein Duivendrechtse polder. De Zwetskade met de daarop gebouwde "Kazerne", werd vroeger bewoond door turfstekers, eerst die van de Oude Bullewijk, daarna die van Nieuwe Bullewijk.

74 files, last one added on Nov 18, 2015
Album viewed 1031 times

Buurtschap Gaasperdam


GA012.jpg

Het buurtschap Gaasperdam lag aan het Weesperzandpad, tegenwoordig de Provincialeweg, dat al in de 16e eeuw van Weesp via Diemen naar Amsterdam liep en waarvan het Zandpad Driemond een restant is. Het buurtschap bestond uit meelfabriek "De Gaasp"en een aantal arbeiderswoningen die bekend stonden als "de Varkensbuurt". Meelfabriek de Gaasp lag ongeveer op de plaats waar nu het Tulip Inn hotel staat. De huisjes van de Varkensbuurt stonden ongeveer ter hoogte van het viaduct van de Gaasperdammerweg. Naar het westen liep vanaf het buurtschap de "De Lage Bijlmer", een weg op de ringdijk van de ringsloot Bijlmer, in de richting van Abcoude. Het buurtschap behoorde tot de gemeente Bijlmermeer, die in 1846 samengevoegd werd met de gemeente Weesperkarspel. Op de plaats van de Lage Bijlmer werd in 1978 begonnen met de aanleg van de Gaasperdammerweg, waarbij op de plaats van het buurtschap een viaduct over de Provincialeweg en Gaasp werd gebouwd, waarvoor het buurtschap samen met de fabriek moesten verdwijnen. Door deze ophoging is het gebied onherkenbaar veranderd.

43 files, last one added on Oct 30, 2018
Album viewed 674 times

Bijlmermeer / Buurtschap Lage Bijlmer


LB001.jpg

Het Buurtschap Lage Bijlmer liep vanaf het Zandpad (nu Provinciale Weg) aan de Gaasp, ongeveer vanaf de plek waar nu het Tulip Inn hotel staat, naar de Abcouderstraatweg, ongeveer ter hoogte waar zich nu het AMC complex bevindt.
Het Bijlmermeer werd in 1626 voor het eerst drooggelegd als investeringsproject van een aantal kapitaalkrachtige Amsterdamse kooplieden. Dit werd geen groot succes. De grond bleek niet echt vruchtbaar en daarnaast ook nog eens veel last te hebben van zout kwelwater uit de nabije Zuiderzee. In 1633 brak de dijk op 2 plaatsen door. De dijk werd hersteld, maar het koste veel moeite om de polder weer droog te maken. Op 20 juni1672 besloten de burgemeesters van Amsterdam en Diemen om de dijken van Bijlmer- en Diemermeer door te steken. De polder moest deel uitmaken van de Hollandse Waterlinie daar een aanval van de Fransen op Amsterdam werd gevreesd. In 1678 begon men de polder weer opnieuw droog te malen met niet minder dan 10 zware achtkantige en 27 kleinere molens. Op 5 april 1702 werd Nederland getroffen door een watersnoodramp, die ook de Bijlmermeerpolder trof. Het zou ruim 100 jaar duren voordat men er weer heil in zag de polder droog te maken. In die tussentijd stortte Amsterdam de bagger uit de grachten langs de dijken van het meer. In 1815 verzochten de heemraden en ingelanden Koning Willem I de polder weer droog te mogen malen en verzochten tevens om een zelfstandige bestuurlijke status. Deze werd verleend zodat in 1817 de zelfstandige gemeente Bijlmermeer werd gevormd. In 1825 was de polder weer droog. Op 20 december 1846 werd de gemeente Bijlmermeer samengevoegd bij de gemeente Weesperkarspel waarbij de gemeente wapens werden samengevoegd tot een nieuw wapen.

241 files, last one added on Dec 16, 2015
Album viewed 1254 times

Bijlmerringkade / Buurtschap Hoge Bijlmer


HB107.jpg

Het buurtschap Hoge Bijlmer lag langs de Bijlmerringkade, die liep van het Zandpad - nu de Provinciale Weg - tegenover de huidige betonfabriek in Diemen, tot de Abcouderstraatweg, ongeveer ter hoogte van de huidige Amsterdam Arena.

150 files, last one added on Oct 05, 2015
Album viewed 2026 times

Bullewijkerpolder


BU001.jpg

In de Oude- en Nieuwe Bullewijkerpolder lagen de wegen Lange- en Korte- dwarsweg, Midden- Machine- en Amstelweg. De Nieuwe Bullewijk werd drooggemalen na vervening in 1908 en was 280 ha groot. De polder lag in de gemeenten, Ouderamstel en Weesperkarspel en werd bemalen met een stoomgemaal van 1391 P.K. voorzien van een centrifugaalpomp. In de bemaling waren ook opgenomen de Vereenigde Westbijlmer- en Klein Duivendrechtsche polder en de Holendrechter- en Bullewijker polder, alsmede de veenderij de "Toekomst".

100 files, last one added on Sep 22, 2015
Album viewed 811 times

Diemen


DN001.jpg

In 1638 werd de Weespertrekvaart gegraven om een verbinding te maken tussen de Gaasp en de Amstel. Hierdoor werd Diemen doorsneden en kreeg het in de volksmond de naam "Diemerbrug". De paden en wegen werden ook doorsneden en zo ontstond de Ouderkerkerlaan die van Duivendrecht doorliep tot Ouderkerk. De Ouderkerkerlaan liep door de Venserpolder. Deze landen, ofschoon door zomerkaden tegen het Amstelwater verdedigd, lagen gedurende een groot deel van het jaar dras of blank. Daarom verzwaarde en verhoogde men in de 17e eeuw de kaden, en vormde een polderbestuur aan wie de zorg voor kaden en dijken werd toevertrouwd. De Venserpolder tot wiens bekading bij besluit van de Staten van 5 mei 1638 octrooi is verleend, wordt omringd door Weespertrekvaart, de ringsloot van de Bijlmermeer en de Rijksstraatweg van Utrecht naar Amsterdam, en is 374 ha groot. Tevens liep er een gemeentegrens door deze polder. Het zuidwestelijke deel behoorde bij de gemeente Weesperkarspel. Vanaf Duivendrecht ging de Ouderkerkerlaan over in de Diemerlaan.

55 files, last one added on Nov 13, 2015
Album viewed 562 times

Duivendrecht


DU001.jpg

Het gebied waar nu Duivendrecht ligt behoorde aanvankelijk tot Utrecht en niet tot het graafschap Holland. De bisschop van Utrecht benoemde dienstmannen om het gebied te besturen. De Heren van Amstel gedroegen zich in de 13e eeuw onafhankelijk tegenover Utrecht en werden vriendjes met Holland. Ze verkregen veel macht en invloed totdat zij betrokken raakten bij de moord op graaf Floris V van Holland in 1296.
De Duivendrechtsebrug was een bekend begrip omdat de brug lag in de verbindingsweg tussen Amsterdam en Utrecht. Bij de Duivendrechtse Brug werd tol geheven en toezicht gehouden. Voor de komst van de Rijksweg A2 was hier het begin van de doorgaande route naar Utrecht via de Bijlmermeer, Abcoude, Loenen, Breukelen en Maarssen. Tegenwoordig is de Rijksstraatweg een weg die doodloopt bij het station Duivendrecht.
Duivendrecht-Oost was vroeger onderdeel van de gemeente Weesperkarspel. De dia's in dit album hebben alleen betrekking op dit gedeelte.

44 files, last one added on Nov 13, 2015
Album viewed 800 times

15 albums on 1 page(s)

Eigen collectie Historische Kring DriemondDe hier getoonde albums maken deel uit van de eigen collectie van de Historische Kring Driemond
Leden Historische Kring DriemondDeze categorie bevat albums die aangemaakt zijn door leden van de Historische Kring Driemond.
11 609
2,089 files in 26 albums and 3 categories with 116 comments viewed 654,811 times