Zand erover!

De droomkavels lijken uit te komen! De meesten van u zullen wel hebben gezien of vernomen dat het terrein voor de nieuwe bebouwing bij het Seizoenenhof met behulp van schepen met zand wordt opgehoogd. Gelukkig niet al die vrachtwagens door het dorp!

Zand als ondergrond voor bebouwing wordt in ons drassige land al heel lang gebruikt. Niet altijd zonder problemen, zoals blijkt uit een vooroorlogs krantenartikeltje over de aanleg van de weg naar de nieuw aan te leggen brug over het Merwedekanaal. Eerder was er al een brug gebouwd tussen Diemen en Muiden. Daar waren veel problemen en kosten geweest door de zachte veengrond en men dacht dat het met de oprit tussen Gein en Merwedekanaal wel zou meevallen. Maar...

“Toch is het zandlichaam niet in ruste gebleven, daar gebleken is, dat de kleilaag, welke zich aldaar tot op zekere hoogte in de bodem bevindt, uiterst los is, zoodat deze niet bestand bleek tegen den enormen druk uitgeoefend door het zware zandlichaam …(tot 11 m hoog)…. Wat de gronden betreft ten Zuiden van den weg, was deze grondpersing niet van verontrustenden aard, aangezien aldaar slechts landerijen worden aangetroffen, waaromtrent door de Provincie met de eigenaars wel een schikking getroffen kon worden.

Maar anders was het gesteld ten Noorden van het aangebrachte zandlichaam, waar zich de Burgemeester Bletzstraat (Gemeente Weesperkarspel) bevindt, gebouwd door de woningbouwvereeniging “De Goede Woning”. Het is begrijpelijk, dat degenen, die de huizen bewonen, gelegen aan de Zuidzijde dier straat (welker achtergevels op korte afstand van den zanddijk verwijderd zijn) met bezorgdheid constateerden, dat de kruin van den dijk in beweging kwam en het zand begon weg te vloeien, zoodat de teen van den dijk steeds breeder werd……”

Burgemeester Bins komt kijken en laat zich voorlichten over de mogelijke gevolgen. Hoe dat afloopt, wordt niet vermeld. Maar het talud ligt er al meer dan 75 jaar en de huizen staan er nog. Misschien weet iemand er meer van, dan hoor ik het graag.

Bij het ophogen en bouwrijp maken van de Bijlmer in de jaren 60, kwamen veel zandschepen door ons dorp. Op de foto ziet u hoe het zand op een transportband over de Bijlmerringvaart wordt gevoerd. 

De volgende zandhoop zal naast de scholen komen te liggen. Hopelijk is dat de laatste!

Tjark Keijzer