Algemene ledenvergadering Vereniging Historische Kring Driemond

Datum: 2 april 2015
Tijd : 20.00 tot 21.00
Plaats: Matchzo

In 2013 werd officieel de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag wordt goedgekeurd, net als het financiële jaaroverzicht en de begroting.

Wilt u als lid/sympathisant/donateur de vergadering bijwonen dan bent u van harte welkom.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en nieuws

3. Verslag ALV 1 mei 2014 (bijgevoegd)

4. Jaarverslag 2014 (bijgevoegd)

5. Bestuur (benoemd voor 3 jaar)

Jan Buurman penningmeester tot 4-2017

Tom Witkamp secretaris herkiesbaar 4-2015 tot 4-2018

Leny Schuitemaker voorzitter herkiesbaar 4-2016 tot 4-2019

6. Financiën*:

a. Financieel jaarverslag 2014*,

Verslag Kascommissie: H. Kalle en B. Lucassen. Benoeming nieuwe kascommissie

b. Begroting 2015*

7. Wat verder ter tafel komt

8. Rondvraag

9. Slot