maart 2019

Water aan de lippen?

Meer dan een miljoen huizen krijgen funderingsproblemen!

Al meer dan 750 jaar regelen de waterschappen dat we droge voeten houden en genoeg water hebben om te varen, te vissen en landbouw te bedrijven. Het waterschap is de oudste democratisch gekozen bestuursvorm in Nederland. Vandaar dat dit historisch stukje over een hedendaags onderwerp gaat.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd veel te doen is over de lage stand van het grondwater en de bodemdaling. Een gevolg kan dus zijn dat de fundering wordt aangetast en huizen gaan verzakken. De extreem droge zomer krijgt de schuld en men wijst erop dat zoiets door de opwarming vaker kan voorkomen. Ook is er discussie gaande over het kunstmatig laaghouden van het grondwaterpeil t.b.v. de landbouw. Hierdoor klinken onze veenweiden in, komt er veel CO2 vrij en daalt de bodem. Allemaal problematische zaken! Maar, zult u zeggen, wat kan ik daar aan doen? 

In grote lijnen moet de politiek hierin beslissingen nemen om te zorgen dat al die negatieve gevolgen beperkt worden of ongedaan gemaakt; dat we op weg gaan naar een schoner klimaat.  Maar dichterbij huis hebben we ook de mogelijkheid mee te beslissen: in het Waterschap!

De schouwmeesters van de Bijlmermeer voor café Niesing

20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten – Het bestuur van de Provincie en van degenen die de leden van de Eerste Kamer kiezen - en ook voor het bestuur van het waterschap AGV (Amstel, Gooi en Vecht). Het algemeen bestuur van het waterschap wordt door ons gekozen. Hoe gaat dat?

Dit bestuur telt 30 leden – 23 worden gekozen door ons; de ingezetenen van het waterschapgebied. Er hebben zich een aantal partijen gemeld die kandidaten willen leveren.  Het zijn landelijk bekende partijen, maar ook een partij als  “Water Natuurlijk”. Hun partijprogramma’s kunt u nalezen op internet. De overige 7 zetels zijn “geborgd” -  3 bestemd  voor landbouworganisaties, 3 voor bedrijven en 1 voor natuurorganisaties. Het dagelijks bestuur wordt uit het algemeen bestuur gekozen, maar de voorzitter – de dijkgraaf -   wordt door de Kroon benoemd. 

Wat doet het waterschap? Het zorgt voor het beheer van dijken en sluizen, voor de zuivering van afvalwater en voor de juiste waterstand. Maar wat is de “juiste” waterstand? Laag voor de landbouw of hoger voor onze huizen? In die discussie kan uw stem van belang zijn, maar ook in zaken als het gebruik van het water en de oevers voor b.v. recreatie. Denk eens in: Waterschappen bepalen letterlijk de hoogte van Nederland!

En ze zijn zo oud; meer dan 750 jaar doen ze al hun werk, houden ons land droog en het water buiten. Dit gebeurde niet door van bovenaf opgelegde regulering, maar door het samenwerken van de bewoners van de polders. De besturen werden toen al democratisch gekozen.  Je moest wel samenwerken anders verdronk je! Het poldermodel was geboren.  Had  Weesperkarspel in het verre verleden nog 26 polders*, door de tijd heen zijn er een aantal samengevoegd en is tenslotte het alomvattende waterschap AGV ontstaan. 

Laten we deze unieke, democratische bestuursvorm die ons de gelegenheid geeft in onze directe omgeving onze stem te laten horen, behouden. Dus ga stemmen!

Tjark Keijzer